Mediacje sądowe

p5

W ramach oferty gabinetu psychoterapii Mediater w Nowym Sączu prowadzę mediacje w sprawach:

 • rodzinnych,
 • sąsiedzkich,
 • pracowniczych,
 • rówieśniczych,
 • szkolnych,
 • gospodarczych,
 • karnych
 • oraz w sprawach nieletnich.

Mediację stosuje się, gdy niezbędne jest rozwiązanie sporu, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom uwikłanym w sytuację konfliktową. Zasadniczym celem mediacji jest doprowadzenie do ugody, która będzie satysfakcjonować obie strony. Zawartą w ten sposób ugodę, po akceptacji przez obie strony oraz na ich wniosek, zatwierdza sąd. Ugoda mediacyjna ma status ugody zawartej przed sądem łącznie z klauzulą wykonalności.

Mediację sądową rozpoczyna się na podstawie postanowienia sądu. Jednak można przeprowadzić mediację również w sprawach prywatnych, które nie toczą się przed sądem. W takim wypadku strony konfliktu powinny skontaktować się bezpośrednio z mediatorem.

Co rozwiązuje się przez mediację?
Do mediacji nadają się zasadniczo wszystkie sytuacje konfliktowe, w których zaangażowane strony wyrażą chęć dojścia do porozumienia z pomocą mediatora. Mediacje można przeprowadzać w sposób bezpośredni (wtedy obie strony spotykają się w obecności mediatora) lub pośredni (to rozwiązanie stosuje się w sytuacjach, w których strony nie są gotowe, by rozmawiać ze sobą nawzajem).

Czy warto zwrócić się o pomoc do mediatora?
To często jedno z najskuteczniejszych rozwiązań, gdyż jego celem jest doprowadzenie do ostatecznej likwidacji sporu. Mediacje mogą znacznie skrócić czas konfliktów, a także obniżyć koszty „obsługi” sporu w porównaniu z kosztami sądowymi. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że mediacja przerywa bieg przedawnienia roszczenia.
Jeśli mediacje przebiegną pomyślnie i skończą się zawarciem ugody, sąd zatwierdza ją i ma ona moc ugody sądowej.

Mediacje w gabinecie psychologicznym w Nowym Sączu obejmują kilka spotkań:
pierwsze spotkanie – prezentacja stanowisk stron,
spotkania indywidualne z każdą ze stron,
konfrontacja stanowisk (mediacje bezpośrednie).

Cennik
Mediacje z nieokreśloną wartością sporu:

 • koszt spotkań – 50zł od strony za 1 spotkanie,
 • sporządzenie ugody – 100 zł od strony.

Mediacje z określoną wartością sporu:

 • koszt spotkań – 1% od wartości sporu, nie więcej niż 5000 zł,
 • sporządzenie ugody – 100 zł od strony.

Jeśli szukają Państwa zaufanego mediatora w Nowym Sączu, zapraszam do kontaktu z gabinetem psychologicznym Mediater. W przypadku konfliktu rodzinnego proponuję również spotkania terapii rodzin.