POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI:

 • Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 • Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 • W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • 3.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • 3.1.1. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzoną terapią
 • 3.1.2. Dane przetwarzane w ramach współpracy z portalem znanylekarz.pl
 • 3.1.3. Dane kontrahentów i potencjalnych kontrahentów
 • 3.1.4. Dane personelu kontrahentów i potencjalnych kontrahentów
 • 3.1.5. Dane przetwarzane w celach marketingowych
 • 3.1.6. Dane innych osób
 • 3.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
 • 3.3. Odbiorcy Twoich danych osobowych
 • 3.4. Dobrowolność podania danych osobowych
 • Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 • Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
 • 5.1. Jakie prawa Ci przysługują?
 • 5.2. W jaki sposób je realizować?
 • Informacje o plikach cookies

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Przemysław Sejud prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą:

MEDIATER PRZEMYSŁAW SEJUD

pod adresem: ul. Grodzka 5b/39, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7341585525, REGON: 490776264.

Administrator prowadzi:

 • stronę internetowa w sieci www pod adresem:www.mediater.pl;
 • profil w serwisie znany-lekarz.pl pod adresem: www.znanylekarz.pl;
 • profil w serwisie społecznościowym Facebook:Mediater.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: biuro@mediater.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie: www.mediater.pl
 • telefonicznie pod numerem:(18) 307 07 04
 • pocztą tradycyjną na adres:Mediater Przemysław Sejud ul. Grodzka 5b/39 33-300 Nowy Sącz

3. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych naszych Pacjentów.

3.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

3.1.1. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzoną terapią

Twoje dane osobowe jako naszego Pacjenta, przetwarzane będą w celu umówienia terminu wizyty u psychoterapeuty oraz prowadzenia terapii.

Zapisując się na wizytę u psychoterapeuty podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy prowadzenia terapii, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po wykonaniu umowy, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na archiwizowaniu danych na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku, jeżeli zostajesz zapisany na wizytę przez inną osobę, czy też w przypadku gdy Twoje dane zostały nam podane jako dane do osoby kontaktowej niebędącej pacjentem lub osoby towarzyszącej pacjentowi podczas wizyty, Twoje dane przetwarzane będą na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz prawnie uzasadnionego interesu Pacjenta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na konieczności kontaktowania się z Pacjentem bezpośrednio lub za pośrednictwem osób przez niego wskazanych.

Jeżeli zostajesz zapisany na wizytę przez inną osobę przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Dane te pozyskujemy od osoby, która zapisuje Ciebie na wizytę. Jeżeli Pacjent przekazuje nam Twoje dane jako dane osoby kontaktowej, również przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu.

W przypadku danych dotyczących zdrowia jakie podajesz nam zapisując się na wizytę lub w trakcie wizyty, dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 9 ust. 2 lit a RODO. Zgoda udzielana jest odrębnie przed rozpoczęciem wizyty.

3.1.2. Dane przetwarzane w ramach współpracy z portalem znanylekarz.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w sytuacji, gdy zapiszesz się na wizytę korzystając z portalu www.znanylekarz.pl W takim przypadku Twoje dane otrzymamy od administratora tego portalu i przetwarzać będziemy następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W pozostałym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach opisanych w punkcie 3.1.1. powyżej.

3.1.3. Dane kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu wykonywania umowy lub po zakończeniu podejmowania działań w celu wykonania umowy dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.

W zakresie danych związanych z realizacją przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, w szczególności z zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.1.4. Dane personelu kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

3.1.5. Dane przetwarzane w celach marketingowych

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej możemy przetwarzać takie Twoje dane jak: adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Możemy również przetwarzać dane pozostawione przez Ciebie na naszych stronach np. w komentarzach, wiadomościach itp. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Dane te przetwarzamy w celach informowania o naszej działalności oraz w celach analitycznych i statystycznych, a podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu usług własnych oraz prowadzeniu analiz aktywności użytkowników.

3.1.6. Dane innych osób

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • umówienie wizyty u psychoterapeuty,
 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta,

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś/aś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

3.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz dodatkowego okresu wynoszącego sześć miesięcy po upływie terminu przedawnienia, w którym doręczone mogą zostać przesyłki związane z dochodzeniem roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej zgody, dane te mogą być usunięte wcześniej, jeżeli cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, jednakże pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będą przetwarzane przez okres przewidziany prawem.

3.3. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych, komunikacyjnych itp.

3.4. Dobrowolność podania danych

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do umówienia wizyty i prowadzenia terapii.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

5. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

5.1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

5.1.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

5.1.2. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

5.1.3. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

5.1.4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji, gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

5.1.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5.1.6. Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

5.1.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

5.1.8. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

5.1.9. Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:
◦ przez wiadomość e-mail na adres:biuro@mediater.pl
◦ pocztą tradycyjną na adres:Mediater Przemysław Sejud, ul. Grodzka 5b/39 33-300 Nowy Sącz

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

6. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresami www.mediater.pl, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.